تصویر انبار خود راهرو

سیستم انبارش خودراهرو چیست؟

ایـن سیسـتم قفسـه بندی ضمـن قابلیـت نگهـداری بارهـای واحـد در طبقات، امکان گذاشـت و برداشـت بـار از طریـق ورود لیفتراک به کانالهـای قفسـه بندی را فراهـم می‌کنـد. ویژگـی اصلـی این سیسـتم که آن را از سـایر سیسـتم های نگهـداری متمایز میسـازد، حذف راهروهـای اضافـی و اسـتفاده 75 %از فضـای انبـار اسـت کـه ایـن امـر باعـث…

خودساله اجرا شده توسط مهند

خودسوله چیست ؟

ساخت خودسوله باکمک سیسـتم خودسـوله، یـک راه حـل ویـژه و بـا صرفه جویـی بسـیار زیاد بـرای صنایعی اسـت که بدون سـاخت سـوله و صرفا نگهـداری تصمیـم بـه ایجـاد انبارهـای خـود دارند. این سیسـتم، در واقـع یک پالت راک مخصوص اسـت که سـازه آن توان تحمـل بارهای سـقف و دیـوار را دارا میباشـد. بـه طوریکـه عملا…