گروهی از اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در عرصه لجستیک و زنجیره تامین اقدام به فعال سازی شرکت گروه مهند نمودند. نام مهند برگرفته از دو کلمه Material Handling بوده و این گروه با هدف ارائه راه حل برای مسائل جابجایی کالا و مواد راه اندازی گردید. با این ترتیب در کنار راه حل های نگهداری و ذخیره سازی که دژپاد ارائه می کرد، پاسخگویی به کل مسائل و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری لجستیک درون بنگاهی (داخلی) شرکتها و سازمانها میسر می گردید.

بدلایل مختلف گروه مهند برای یک دوره زمانی از فعالیت متوقف شد، لیکن اخیرا این گروه با یک ترکیب جدید هیات مدیره، با شرکای تجاری جدید و با رسالتی جامع تر فعالیت خود را آغاز نموده است.

شعار ما به روشنی گویای حیطه فعالیت ماست.

لجستیک را یکپارچه و هوشمند بخواهید

رسالت ما:

ارائه راه حل های یکپارچه و هوشمند لجستیکی جهت کسب و کارهای مختلف در کل زنجیره تامین/ عرضه از تامین کنندگان تا مشتریان نهایی، رسالت ماست که طی مراحل زیر حاصل می گردد:

  • مشاوره
  • طراحی
  • تامین
  • پیاده سازی و راه اندازی
  • مدیریت اجرایی